Contact

ELA Shop

2920 Kalmthout

Pascal Van Hooydonck

+32 473/84.30.23

Pascal@elashop.eu

Vernieuwen
ALGEMENE VOORWAARDEN
• DEFINITIES
• De verkoper
Adres maatschappelijk zetel: Heikantstraat 218, 2920 Kalmthout
GSM Pascal Van Hooydonck: 0473/84.30.23
Telefoon nr Electro Lights & Advice: 03/435.33.05
E-mail: info@elashop.be
Ondernemingsnummer: BTW BE0716.760.318
• De koopwaar: alle producten die ELA te koop aanbieden aan de kopers
• De koper: elk natuurlijk persoon of rechtspersoon die een bestelling van koopwaar plaatst bij ELA
• TOEPASSINGSGEBIED
Onderhavige algemene verkoopvoorwaarden beheersen alle huidige en toekomstige betrekkingen tussen de koper en de verkoper. Ze zijn van toepassing op elke offerte, op elke bestelling die de koper bij de verkoper plaatst en op elk verkoopcontract dat afgesloten wordt tussen de verkoper en de koper. De clausules of algemene voorwaarden van de koper zijn niet tegenstelbaar aan de offertes, bestellingen en verkopen die tot stand komen tussen de koper en de verkoper. Indien een schriftelijke bijzondere overeenkomst behoorlijk ondertekend door een bestuurder van ELA uitdrukkelijk afwijkt van één van de beginselen verankerd in onderhavige verkoopsvoorwaarden, blijven andere beginselen onderhavige voorwaarden integraal tellen.
• OFFERTES EN BESTELLINGEN
• Enkel schriftelijke offertes binden de verkoper. De geldheidsduur is dertig dagen. De prijzen zijn beschreven in euro. In geval van annulering van een bestelling door de koper zal de verkoper recht hebben op een forfaitaire vergoeding van twintig procent van de waarde van de bestelling en dit met een minimum van tien euro te betalen door de koper.
• Indien om welke reden ook de verkoper de koopwaar niet kan leveren, kan de koper geen aanspraak maken op enige wel danige vergoeding behalve dan op de teruggave van een eventuele betaald voorschot.
• BESTELLINGEN EN TERMIJNEN
4.1 Leveringstermijnen worden louter ten informatieve titel opgegeven en vormen noch enig engagement noch enige garantie in hoofde van de verkoper. De niet-naleving van de leveringstermijnen die werden opgegeven door de verkoper, kan geen recht geven op schadevergoeding en kan evenmin de ontbinding van het verkoopcontract rechtvaardigen.
4.2 De koopwaar reist steeds op risico en gevaar van de koper die deze in ontvangst neemt op zijn verantwoordelijkheid, waarbij de koper ertoe gehouden is om het gewicht, de hoeveelheid en de staat van de koopwaar te controleren. Elke klacht met betrekking to de niet conformiteit en of zichtbare gebreken en of de kwaliteit van de koopwaar dient binnen de drie dagen na ontvangst van de koopwaar ingediend te worden. Na afloop van deze termijn zal geen enkele klacht nog in overweging worden genomen. Enige vorm van klachten dienen bekend gesteld te worden via een aangetekend schrijven om deze ontvankelijk te kunnen verklaren.
• ELEKTRONISCHE FACTURATIE
5.1 De verkoper behoud zich het recht om facturen elektronisch te versturen.
5.2 ingeval van beschikbaarheid of storing van de elektronische facturatie-applicatie, behoudt de verkoper zich echter het recht voor om facturen of afrekeningen in papieren versie aan de koper over te maken.
• PRIJZEN EN BETALINGEN
• Behoudens een bijzondere schriftelijke overeenkomst waarin uitdrukkelijk het tegendeel bedongen wordt, zijn alle facturen van de verkoper betaalbaar zonder korting op zijn vennootschapszetel en dit uiterlijk op de vervaldatum van de factuur. De factuur wordt beschouwd als een ingebrekestelling van de koper. De factuur zal pas als betaald beschouwd worden vanaf het ogenblik dat de gelden op de bankrekening van de verkoper geboekt zullen zijn.
• De facturen van de verkoper moeten altijd betaald worden door de koper, zelfs indien laatstgenoemde beschikt over een vaststaande en opeisbare schuldvordering jegens de verkoper. Elke verrekening is dus uitgesloten behoudens schriftelijke overeenkomsten.
• Zelfs indien er een betalingstermijn toegekend wordt aan een koper krachtens een bijzonder schriftelijke overeenkomst, zal de niet-betaling van 1 enkele factuur op de vervaldatum van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling alle onbetaalbare facturen opeisbaar maken.
• Ingeval van niet betaling van facturen op de vervaldatum zullen de verschuldigde bedragen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vermeerderd worden met een forfaitair en onherleidbare vergoeding van vijf procent van alle nog openstaande bedragen en dit met een minimumbedrag van honderdvijfentwintig euro. Indien de gedeeltelijke of gehele betaling van een factuur na de overeengekomen vervaldatum binnenkomt bij de verkoper zal er daarenboven een eerste forfaitaire boete, de zogenaamde kredietlimiet gelijk aan twee procent van het factuurbedrag incl taksen ipso facto verschuldigd zijn en vermeld worden op de rappels die de verkoper aan de koper verzonden worden. Bovendien zullen de onbetaalde facturen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, verwijlinteresten opbrengen zoals voorzien in het artikel 5 van wet 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Er zullen maximum vier aanmaningsbrieven verstuurd worden met elks een extra kost oplopend van vijf euro naar twintig euro. Aanmaning één is gelijk aan vijf euro, aanmaning twee is gelijk aan tien euro, aanmaning drie is gelijk aan vijftien euro, aanmaning vier is gelijk aan twintig euro. Indien de gelden niet na vervaldag van laatste herinnering niet op de bankrekening van Electro Lights & Advice zichtbaar zijn zal Electro Lights & Advice gerechtelijke stappen ondernemen conform de wet van 2 augustus 2002 betreffende bestrijding van betalingsachterstanden bij handelstransacties.

• AFSTAND VAN RECHT
• Het nalaten en/of het wachten vanwege “ ELA” om zich te beroepen op een recht krachtens deze algemene voorwaarden of op een tekortkoming van de andere partij, kan in geen geval worden beschouwd als, of het effect hebben van een definitieve verzaking door ELA om isch later op dir recht dan wel de tekortkoming te beroepen. De gedeeltelijke uitoefening van een recht belet ELA niet om zich later te beroepen op de volledige uitoefening van dat recht, noch op de uitoefening van enig ander recht.
• BEVOEGDHEDEN EN TOEPASSELIJK RECHT
• In geval van betwisting is het Belgisch recht van toepassing en zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.
• Electro Lights & Advice kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld binnen de projecten, ondertekend zijn als Zelfbouw (en zijn synoniemen).(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2019 - 2023 Electro Lights & Advice | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel